Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Apie mus

Mažeikių švietimo centras įsteigtas 1996 m. rugsėjo 30 d., 2006 m. balandžio 1 d. įgijo juridinio asmens statusą.

Vizija – Mažeikių švietimo centras – šiuolaikiška, patraukli visuomenei neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas.

Misija – teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas švietimo įstaigoms ir jų bendruomenių nariams bei tenkinti kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius.

Švietimo centras yra sudedamosios neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, kurių veiklą reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendrieji nuostatai, tinklo, užtikrinančio valstybinių kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą, elementas.

Švietimo centras – žmonės ir veikla, sudarantys galimybes plėsti, gilinti, įgyti aktualias profesinės veiklos bei bendras žmogiškąsias kompetencijas.

Direktorė Laima Žilinskienė

 • Užtikrina efektyvią švietimo centro veiklą.
 • Kuruoja ugdymo įstaigų vadovų metodinius būrelius.

Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams Živilė Kazlauskienė

 • Tvarko įstaigos dokumentaciją, archyvą.
 • Atsakinga už centro aprūpinimą materialiniais resursais.
 • Išrašo sąskaitas faktūras, tvarko kasą.

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Irena Krinickienė 

 • Kuruoja informacinių technologijų, vokiečių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, geografijos, biologijos, ekonomikos,  technologijų mokytojų bei socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų metodinius būrelius.
 • Administruoja švietimo centro interneto svetainę.

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Lina Jautakė

 • Kuruoja anglų kalbos,  dailės, ikimokyklinio ugdymo direktorių pavaduotojų, auklėtojų, meninio ugdymo, choreografijos, muzikos mokytojų bei bibliotekininkų metodinius būrelius.
 • Prižiūri švietimo centro bibliotekos fondą, populiarina edukacinę literatūrą.

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Sigutė Kekienė

 • Kuruoja lietuvių kalbos, rusų kalbos, istorijos, pradinio, priešmokyklinio (mokyklų ir darželių) ugdymo, dorinio ugdymo (tikyba ir etika), teatro mokytojų,  psichologų, ugdymo karjerai metodinius būrelius.

Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė Laima Januškienė

 • Tvarko švietimo centro buhalterinę apskaitą.

Pareigybės aprašymas

Valytoja Zita Mačiuvienė

 • Palaikyto pavyzdingą tvarką ir švarą įstaigos patalpose.

Pareigybės aprašymas

Pareigybes aprašymas (renginio organizatoriaus)

Skip to content